BASHKËPUNIM I FRYTSHËM MIDIS ALBAUTOR DHE SUISA ZVICËR

LETËR E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË CISAC DREJTUAR KRYEMINISTRIT SHQIPTAR Z. EDI RAMA
October 19, 2017
Takimi ne Budapest
December 15, 2017

BASHKËPUNIM I FRYTSHËM MIDIS ALBAUTOR DHE SUISA ZVICËR

 

Nga 1 deri më 4 tetor, dy anëtarë të stafit të ALBAUTOR, Mirela Korriku dhe Bledi Qirko ishin në Zvicër për një kurs trajnimi të organizuar mbi sistemin IPI (Sistemi Informativ i Palëve të Interesuara).
Sistemi i IPI është dizenjuar, zhvilluar dhe operuar nga SUISA për të mbështetur të gjitha llojet e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale, pa u kufizuar në të drejtën e autorit, duke përfshirë më shumë se 230 shoqata.
Qëllimi i sistemit IPI është identifikimi global unik i një mbajtësi të së drejtës që vepron përmes klasave (kategorive) të krijimit të shumëfishtë (vepra muzikore, vepra letrare, vepra arti etj.), Duke marrë role të ndryshme (krijues muzikor, regjisor, autor i arteve të bukura etj.), dhe zotëron të gjitha të drejtat (kryerjen e të drejtës, të drejtën e riprodhimit, të drejtën e transmetimit të radios, etj.), të përcaktuara nga secila klasë (kategori) krijimi me të cilën merret. Kjo lidhet me shkëmbimin e të dhënave jo vetëm brenda shoqërive të autorit, por edhe në përpunimin e transaksioneve në mbarë botën me palët e treta, siç janë organizatat e përdoruesve, si stacionet e radios dhe televizorëve, prodhuesit e zinxhirit, etj. Sistemi IPI përmban të drejtat reale dhe artistike emrat e bartësve të së drejtës, si dhe kombësitë dhe vendin e tyre të lindjes (personat fizikë) ose fondacionin (personat juridikë), përfshirë territorin e tyre, kohën dhe ndajnë marrëveshje të dimensionuara me shoqëritë përkatëse të të drejtave të autorit. Rreth 4.5 milion mbajtës të së drejtës (IP) janë përfshirë sot në sistemin IPI.
Trainimi i punonjësve të ALBAUTOR u krye në zyrat e SUISA-s nga Shefi i Grupit të Informacionit Ndërkombëtar Z. Dusko KRZNAR dhe nën kujdesin special të Drejtoreshës Znj. Brigitte Küng. Pas përfundimit të kursit, punonjësit e Albautor morën certifikatat që konfirmonin përfundimin me sukses të edukimit të tyre dhe aftësinë për të sjellë në mënyrë të pavarur autorët e ALBAUTOR në sistem.

PRODUCTIVE COOPERATION BETWEEN ALBAUTOR AND SUISA

From 1- 4 October, two staff member of ALBAUTOR, Mirela Korriku dhe Bledi Qirko were in Switzerland for a training course organized for the IPI system (The Interested Parties Information System).
The IPI system is designed, developed and operated by SUISA to support all types of intellectual property rights protection, not limited to copyright including more than 230 associations.
The purpose of the IPI system is the global unique identification of a right holder acting across multiple creation classes (musical work, literary work, work of art etc.), assuming different roles (musical creator, film director, author of fine art etc.), and owning all rights (performing right, reproduction right, radio broadcast right etc.), determined by each creation class he deals with. This is related to the data exchange not only within the copyright societies, but also in the world-wide transaction processing with third parties, such as user organizations like radio and TV stations, sound carrier producers etc. The IPI system contains the real and artistic names of the right holders, as well as their nationalities and place of birth (natural persons) or foundation (legal entities), including their territory, time and share dimensioned agreements with the corresponding copyright societies. Around 4.5 Million right holders (IPs) are today included in the IPI system.
The training of ALBAUTOR employees was carried out at SUISA offices by the Head of International Information Group Mr Dusko KRZNAR and under the special care of the Director Mrs. Brigitte Küng.
Upon completion of the course, the staff of ALBAUTOR received the certificates confirming the successful completion of their education and the ability to independently bring our authors into the system.

Albanian