Legjislacioni

 • Statuti ALBAUTOR.->Kliko Këtu

 • Kushtetuta E Republikes së Shqipërisë “Neni 58 “E drejta e autorit mbrohet me ligj.”” ->Kliko Këtu

 • Ligj Nr.35 Dt 31/3/2016 “Pёr tё drejtat e autorit dhe tё drejtat e tjera tё lidhura me to” ->Kliko Këtu

 • Licensa->Kliko Këtu

 • Çertifikata e Regjistrimit->Kliko Këtu

 • VKM Nr.527 Dt 20/7/2016 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016–2020” ->Kliko Këtu

 • Udhëzim Nr.5166 Dt 20/10/2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr.35/2016, datë 31.3.2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”” ->Kliko Këtu (faqe 21923)

 • Tarifat provizore/të përkohshme të agjencive të administrimit kolektiv bazuar në nenin 142 të Ligjit 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.

  Bashkëlidhur gjenden tarifat provizore të AAK , publikuar më datë 20 janar 2017.

 • Manuali i Përkufizimeve në zbatim të ligjit Nr. 35/2016″Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to” ->Kliko Këtu

 • Vendimi i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv” ->Kliko Këtu

 • Arsyetimi i Vendimit nr. 3, datë 04.08.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv”” ->Kliko Këtu

 • Udhëzimi Nr. 663 datë 10.10.2017 “Për mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të Sportelit Unik për administrimine të drejtës së autorit – SUADA në administrimin kolektiv”. ->Kliko Këtu

 • Vendimi nr. 2 datë 22.6.2018 i KKDA-së “Për disa ndryshime në vendimin nr. 3 datë 4. 3.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv”, bashkëlidhur këtij vendimi relacioni shpjegues si dhe aneksi nr. 1. ->Kliko Këtu

 • Vendimi nr. 7 datë 11.10.2018 “”Për disa ndryshime në Vendimin nr. 3 datë 4.8.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv” i ndryshuar”. ->Kliko Këtu

 • Vendimi nr.8 datë 19.11.2018 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për transferimin e funksionit të mbledhjes së tarifave për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to në administrimin kolektiv dhe drejtimin e sportelit unik të administrimit të së drejtës të autorit – SUADA” ->Kliko Këtu

 • Ligji për Organizatat jo Fitimprurëse (OJF)->Kliko Këtu