Lidhje

Organizatat Ndërkombëtare të mbrojtjes dhe përfaqësimit të të drejtave të autorëve (ku ALBAUTOR është anëtar):

–          Konfederata Ndërkombëtare e Organizatave të Autorëve dhe Kompozitorëve – CISAC,

–          Zyra Ndërkombëtare e Organizatave Administruese të të drejtave të Rregjistrimit e Riprodhimit Mekanik – BIEM

 

Organizatat Rajonale të mbrojtjes dhe përfaqësimit të të drejtave të autorëve: 

–          Grupimi Europian i Shoqërive të Autorëve dhe Kompozitorëve – GESAC

 

Organizatat  Ndërkombëtare për mbrojtjen, promovimin e administrimin e kuadrit ligjor ndërkombëtar që lidhet me të drejtën e autorit:

–          Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale – WIPO

–          Organizata e Kombeve të Bashkuara për Kulturën, Shkencën dhe Arsimin – UNESCO

Albanian